• vinh san ho nha trang
  • vinh san ho nha trang
  • vinh san ho nha trang
  • vinh san ho nha trang

NHÀ HÀNG TRUNG

Thực đơn 280

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên

Thực đơn 190

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên

Thực đơn 210

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên

Thực đơn 160

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên

Thực đơn 140

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên

Thực đơn 130

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên

Thực đơn 120

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên

Thực đơn 100

Áp dụng cho đoàn từ 10 khách trở lên